Hit enter to search or ESC to close

Eco-Time Machine – Οικο-Μηχανή του Χρόνου

Αντικείµενο και Στόχοι του Έργου

Αντικείµενο του προτεινόµενου έργου είναι η ανάδειξη της ιστορίας του τοπίου µίας οικολογικά σηµαντικής περιοχής φυσικού κάλλους, µε στόχο την αύξηση της εµπειρίας, των γνώσεων και της απόλαυσης που αποκοµίζουν οι επισκέπτες κι οι επισκέπτριες από την περιήγησή τους στο τοπίο.

Η ανάδειξη θα πραγµατοποιηθεί µέσα από τη δηµιουργία µίας πολυλειτουργικής εφαρµογής µεικτής πραγµατικότητας, η οποία θα αναπαριστά την περιβαλλοντική ιστορία της επιλεγµένης περιοχής.

Μέχρι σήµερα, οι κυρίαρχες προσεγγίσεις του οικοτουρισµού τείνουν να υιοθετούν και να προβάλλουν προς τους επισκέπτες µία στατική, ανιστορική εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος, ως ένα παγιωµένο τοπίο το οποίο επιθυµούµε να διατηρηθεί ως έχει. Η εικόνα αυτή ωστόσο απέχει από την πραγµατικότητα, ειδικά σε περιοχές µε µακραίωνη, συνεχή ανθρώπινη παρουσία.

Στις περισσότερες ορεινές προστατευόµενες περιοχές για παράδειγµα, το τοπίο έχει αλλάξει άρδην τις τελευταίες δεκαετίες και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που δεν τονίζεται από τις συνηθισµένες περιβαλλοντικές προσεγγίσεις. Χιλιάδες οικισµοί, µεγάλες αγροτικές και λιβαδικές εκτάσεις, οπωρώνες και άλλα ανθρωπογενή στοιχεία του τοπίου έχουν εγκαταλειφθεί και αφοµοιωθεί σταδιακά από τα κυρίαρχα δασικά οικοσυστήµατα. Σε άλλες τοποθεσίες βέβαια, η πορεία είναι διαφορετική, µε υποχώρηση του δάσους ή άλλων οικοτόπων και αλλαγή των χρήσεων γης.

Όλες αυτές οι διαφορετικές κατευθύνσεις διαµορφώνουν στην ορεινή Ελλάδα µία πλούσια και ποικίλη ιστορία τοπίου (landscape history). Η ιστορία αυτή δεν έχει µελετηθεί παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, ενώ ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει αναδειχθεί στο πλαίσιο του οικοτουρισµού, παρότι συχνά γίνεται προσπάθεια ώστε οι επισκέπτες μίας περιοχής φυσικού κάλλους να ενηµερώνονται για την ιστορία των τοπικών κοινοτήτων.

Η καινοτομία του προτεινόμενου έργου είναι ότι φιλοδοξεί όχι απλώς να παρουσιάσει την κοινωνική ιστορία, αλλά να αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίο αυτή καθορίζει ιστορικά το φυσικό τοπίο, να αναδείξει δηλαδή την πολιτισµική κατασκευή του τοπίου. Εκτιµούµε ότι µία τέτοια προσέγγιση µπορεί να αυξήσει σηµαντικά το ενδιαφέρον των επισκεπτών (ή των δυνητικών επισκεπτών) µίας οικολογικά σηµαντικής περιοχής, να βελτιώσει το επίπεδο της απόλαυσης και των γνώσεων που θα αποκοµίσουν, αλλά και τη στάση τους όσο αφορά την αλληλεπίδραση κοινωνίας και φύσης, διαδραµατίζοντας έτσι σηµαντικό ρόλο την ανανέωση των κυρίαρχων προσεγγίσεων του οικοτουρισµού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Για την επιτυχή ανάδειξη της περιβαλλοντικής ιστορίας, το έργο προτείνει ένα εξίσου καινοτόµο εργαλείο, µία εφαρµογή µεικτής πραγµατικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η τεχνολογία της επαυξηµένης ή µεικτής πραγµατικότητας χρησιµοποιείται ήδη µε επιτυχία σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα (µε στόχο την περιήγηση, την εκπαίδευση ή την ψυχαγωγία), ποτέ ως τώρα, σε διεθνές µάλιστα επίπεδο, δεν έχει αξιοποιηθεί συστηµατικά στον οικοτουρισµό. Ένας πιθανός λόγος για αυτή την υστέρηση είναι ότι στα πεδία αυτά δίνεται συνήθως έµφαση στη διατήρηση και όχι στην ιστορία. Η προτεινόµενη εφαρµογή θα βασιστεί σε µία διεξοδική επιτόπια έρευνα στην επιλεγµένη περιοχή, η οποία θα συνδυάζει διαφορετικές µεθόδους από τις φυσικές και ιστορικές επιστήµες για να καταλήξει σε ένα περιγραφικό οικολογικό µοντέλο της ιστορίας του τοπίου. Το µοντέλο θα απεικονιστεί στη συνέχεια µε 2D και 3D προσοµοιώσεις του τοπίου, προσφέροντας µία αναπαράσταση του τοπίου (α) όπως αυτό ήταν στο παρελθόν, (β) όπως αυτό θα εξελισσόταν αν αλλάζαν κάποιες από τις παραµέτρους που το διαµόρφωσαν ιστορικά και (γ) όπως θα είναι στο µέλλον, ανάλογα µε τις παραµέτρους που επιδρούν σήµερα. Οι (β) και (γ) δυνατότητες εκτιµάται ότι θα αυξήσουν σηµαντικά τη συνεισφορά της εφαρµογής στους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Έτσι, πέρα από τη χρήση της από τους/ις επισκέπτες/τριες της επιλεγόµενης περιοχής, µία τέτοια εφαρµογή µπορεί να αξιοποιηθεί ταυτόχρονα σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ή ακόµα στην οικολογική έρευνα, τον οικολογικό σχεδιασµό και την αποκατάσταση.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
  • Η µελέτη κι η ανάδειξη της περιβαλλοντικής ιστορίας µίας οικολογικά σηµαντικής περιοχής.
  • Η αναπαράσταση της ιστορίας αυτής µέσω ενός οικολογικού µοντέλου και ενός συστήµατος 2D και 3D εφαρµογών, διαθέσιµων στους επισκέπτες, τους δυνητικούς επισκέπτες και άλλους χρήστες.
  • Η προώθηση της επισκεψιµότητας της περιοχής, η βελτίωση της εµπειρίας, της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών.
  • Η προώθηση της περιβαλλοντικής έρευνας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης µέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχµής.

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων

Ενότητα Εργασίας 1: Μελέτη Ιστορίας Τοπίου

Η Ενότητα Εργασίας 1 περιλαµβάνει την έρευνα και την καταγραφή της περιβαλλοντικής ιστορίας της περιοχής του έργου. Εκτιµάται ότι ο συνδυασµός τόσων διαφορετικών προσεγγίσεων για τη µελέτη της ιστορίας ενός τοπίου, η οποία και αποτελεί σχετικά καινοτόµο εγχείρηµα για τα ελληνικά δεδοµένα, είναι αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, αφού θα συµβάλλει στην ερµηνεία και την κάλυψη των κενών στα αποτελέσµατα κάθε χωριστής προσέγγισης και άρα την ορθή συµπλήρωση των απαιτούµενων χρονοσειρών των επιλεγµένων περιβαλλοντικών παραµέτρων και τελικά στη ρεαλιστική αναπαράσταση της περιβαλλοντικής ιστορίας της επιλεγµένης περιοχής και την απόδοση των εναλλακτικών σεναρίων για το παρελθόν και το µέλλον.

Ειδικότερα, η ΕΕ1 περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1. Επιλογή περιοχής.

Προκαταρκτική έρευνα στις προτεινόµενες περιοχές και επιλογή της περιοχής τελικής εφαρµογής µε βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην αρχή.Παραδοτέο 1.1: Έκθεση επιλογής περιοχής.

Υπεύθυνος φορέας: ΣΥΣΤΑΔΑ. Συµµετοχή Α.Π.Θ., ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

2. Γεωµορφολογική µελέτη.

Χαρτογράφηση, δηµιουργία γεωλογικού και εδαφολογικού χάρτη.Παραδοτέο 1.2: Έκθεση γεωµορφολογικής µελέτης.

Υπεύθυνος φορέας: ΣΥΣΤΑΔΑ.

3. Κλιµατολογική και υδρολογική µελέτη

Συγκέντρωση διαθέσιµων αρχείων, εγκατάσταση και λειτουργία µικρού επιτόπιου µετε­ωρολογικού σταθµού, επεξεργασία δεδοµένων, παραγωγή χρονοσειρών, διαµόρφωση µελλοντικών σεναρίων.Παραδοτέο 1.3: Έκθεση εργασιών και αποτελεσµάτων κλιµατολογικής & υδρολογικής µελέτης.

Υπεύθυνος φορέας: Α.Π.Θ., Τµ. Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας.

4. Μελέτη βλάστησης, χλωρίδας & πανίδας.

4α. Μελέτη πανίδας & χλωρίδας. Συγκέντρωση διαθέσιµων δεδοµένων, δειγµατοληψίες. Παραδοτέο 1.4: Έκθεση µελέτης χλωρίδας και πανίδας.

Τεύχος 1:Φωτοερμηνεία,Τεύχος 2: Επισκόπηση Διαχειριστικών Μελετών,Τεύχος 3: Επιτόπια έρευνα, Τεύχος 4: Πανίδα

Υπεύθυνος φορέας: Συστάδα.4β. Παλυνολογική µελέτη: λήψη δείγµατος, ραδιοχρονολόγηση, ανάλυση γύρης και άλλων παλυνοµόρφων. Παραδοτέο 1.5: Έκθεση παλυνολογικής µελέτης.

Υπεύθυνος φορέας: Α.Π.Θ., Τµ. Δασολογίας, Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής- Γεωβοτανικής.

5. Μελέτη πολιτισµικής κατασκευής του τοπίου.

Κοινωνική έρευνα αρχείων και πεδίου, συνεντεύξεις, συµµετοχική παρατήρηση.Παραδοτέο 1.6: Έκθεση µελέτης πολιτισµικής κατασκευής του τοπίου.

Υπεύθυνος φορέας: Α.Π.Θ., Τµ. Ιστορίας, Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Σηµ. Στα παραπάνω παραδοτέα 1.1-1.6 θα συµπεριλαµβάνονται κατά περίπτωση αρχεία καταγραφών, συλλεχθέντα δεδοµένα, χρονοσειρές τιµών και χάρτες.

6. Χαρτογράφηση, επεξεργασία & ερµηνεία αποτελεσµάτων.

Όπου είναι εφικτό, τα συγκεντρωµένα αποτελέσµατα θα γεωαναφέρονται και θα χαρτογραφούνται σε αντίστοιχα επίπεδα. Μέσα από τη συνεργασία όλης της οµάδας έργου, θα πραγµατοποιηθεί τέλος η σύνθεση, συσχέτιση, συνδυαστική επανεπεξεργασία και ερµηνεία των επιµέρους αποτελεσµάτων.Παραδοτέο 1.7: Έκθεση τελικών αποτελεσµάτων και χάρτης περιοχής έργου.

Υπεύθυνος φορέας: Συστάδα.

7. Δράσεις διάχυσης.

Πέρα από τη χρησιµότητά τους στην ανάπτυξη του µοντέλου και των τελικών προϊόντων του έργου, τα αποτελέσµατα όλης της παραπάνω έρευνας έχουν µία αυτοτελή αξία, αφού αυτή αποτελεί µία ολοκληρωµένη έρευνα περιβαλλοντικής ιστορίας τοπίου. Η ιστορία τοπίου είναι ένα ερευνητικό πεδίο αιχµής, που έχει ελάχιστα αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Προτείνεται συνεπώς η αυτοτελής διάχυση και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ΕΕ1. Οι παρακάτω προτεινόµενες δηµοσιεύσεις θα έχουν τη µορφή δηµοσίευσης σε επιστηµονικό περιοδικό ή/και ανακοίνωσης σε διεθνές συνέδριο ή/και βιβλίου (για το 1.11).Παραδοτέο 1.8: Δηµοσίευση µε βάση τα αποτελέσµατα της κλιµατολογικής-υδρολογικής µελέτης (εργασία 3).

Υπεύθυνος φορέας: Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας.Παραδοτέο 1.9: Δηµοσίευση µε βάση τα αποτελέσµατα της παλυνολογικής µελέτης (εργασία 4β).
Υπεύθυνος φορέας: Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής- Γεωβοτανικής.Παραδοτέο 1.10: Δηµοσίευση µε βάση τα αποτελέσµατα της κοινωνικής έρευνας (εργασία 5).
Υπεύθυνος φορέας: Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.Παραδοτέο 1.11: Δηµοσίευση µε βάση τη σύνθεση των αποτελεσµάτων (εργασία 6).
Υπεύθυνος φορέας Συστάδα.

Ενότητα Εργασίας 2: Διαμόρφωση οικολογικού μοντέλου

H EE2 αφορά την κατασκευή του οικολογικού µοντέλου που θα βασιστεί τα ευρήµατα της ΕΕ1 και θα αναπαριστά την περιβαλλοντική ιστορία της επιλεγµένης περιοχής. Ειδικότερα, η ΕΕ2 περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1. Επιλογή παραµέτρων & παραµετροποίηση των περιβαλλοντικών σηµάτων.

Θα επιλεχθούν οι περιβαλλοντικοί παράµετροι που θα ενταχθούν στο µοντέλο, θα συγκεντρωθούν οι υφιστάµενες χρονοσειρές τιµών και θα συµπληρωθούν τα κενά, µε υποθέσεις βασισµένες στο συνδυασµό των δεδοµένων από όλες τις µεθόδους έρευνας.Παραδοτέο 2.1: Έκθεση παραµετροποίησης.

Φορείς: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, ΣΥΣΤΑΔΑ, Α.Π.Θ.

2. Συσχέτιση παραµέτρων & µαθηµατική µοντελοποίηση.

Θα συσχετιστούν οι επιλεγµένες περιβαλλοντικές παράµετροι, µε βάση τα αποτελέσµατα τις έρευνας, στατιστική επεξεργασία και υποθέσεις τεκµηριωµένες από τη βιβλιογραφία. Με βάση τις συσχετίσεις, θα δηµιουργηθεί το µαθηµατικό µοντέλο που θα τις εκφράζει και θα είναι σε θέση να αναπαριστά την καταγεγραµµένη περιβαλλοντική ιστορία.Παραδοτέο 2.2: Οικολογικό µοντέλο ιστορίας τοπίου.

Φορείς: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, ΣΥΣΤΑΔΑ, Α.Π.Θ.

3. Ανάπτυξη µοντέλων πρόβλεψης. 

Με βάση το µοντέλο, θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για την ιστορία του τοπίου και την εξέλιξή του στο µέλλον, αλλάζοντας συγκεκριµένες αρχικές τιµές σε ορισµένες παράµετροι που θα επιλεχθούν, µε βάση την ειδική του βαρύτητα και τη σηµασία των συµπερασµάτων που µπορεί να προκύψουν από την αλλαγή τους. Από τα σενάρια που θα τρέξουν, θα επιλεχθούν κάποια που θα προτείνονται προς τον τελικό χρήστη του συστήµατος, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τις αντίστοιχες παραµέτρους στα προτεινόµενα όρια.Παραδοτέο 2.3: Μοντέλα πρόβλεψης.

Φορείς: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, ΣΥΣΤΑΔΑ, Α.Π.Θ.

4. Συσχέτιση των µοντέλων µε απεικονιστικές επιλογές. 

Αφορά την µετατροπή της πληροφορίας που παράγεται από τα µοντέλα πρόβλεψης σε οπτικοποιηµένη πληροφορία, µέσω των µονάδων οπτικοποίησης της ΕΕ3. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο, η συγκεκριµένη εργασία στοχεύει στον καθορισµό ενός στοχαστικού µοντέλου το οποίο θα δύναται (βάσει των σχετικών αποτελεσµάτων των µοντέλων της ΕΕ2) να επιλέγει τις κατάλληλες αναπαραστάσεις 3D αντικειµένων, περιβαλλοντολογικών παραµέτρων κλπ. Η συσχέτιση περιλαµβάνει καιρικές επιλογές, επιλογές υφών για απεικόνιση βλάστησης, πολεοδοµίας, οδοποιίας κλπ καθώς και επιλογές φωτισµού και σκίασης.Παραδοτέο 2.4: Έκθεση απεικονιστικών επιλογών.

Φορείς: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, ΣΥΣΤΑΔΑ, Verus.

Ενότητα Εργασίας 3: Ανάπτυξη τεχνολογιών επαυξημένης απεικόνισης

H EE3 αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την προσαρµοσµένη προβολή των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από τη λειτουργία του οικολογικού µοντέλου για την ιστορία του τοπίου (βλ. ΕΕ2) στις τελικές εφαρµογές που χρησιµοποιεί ο τελικός χρήστης (βλ. ΕΕ4). Ειδικότερα, η ΕΕ2 περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1. Ανάπτυξη συστήµατος 3D αναπαράστασης.

Ανάπτυξη συστήµατος τριγωνοποίησης και 3D αναπαράστασης µε επιλεγόµενη βαθµονόµηση γεωδαιτηµένου τερραίν από τρισδιάστατη καταγραφή. Το σύστηµα θα επιτρέπει την προσαρµογή του τερραίν και την τοποθέτηση στο τερραίν στοιχείων βλάστησης, δρόµων, πολεοδοµίας και λοιπών ανθρώπινων παρεµβάσεων τόσο µέσω παραµετρικών µοντέλων παραγωγής τρισδιάστατων µοντέλων φυτών, δέντρων κ.λ.π., όσο και χειροκίνητα µε τη χρήση έτοιµων µοντέλων τρισδιάστατων αντικειµένων για την δυνατότητα προσαρµογής συγκεκριµένων κτισµάτων στο χώρο.Παραδοτέο 3.1: Λογισµικό τρισδιάστατης αναπαράστασης.

Φορέας: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

2. Ανάπτυξη αλγορίθµων οπτικής αναπαράστασης και προσοµοίωσης.

Ανάπτυξη αλγορίθµων οπτικής αναπαράστασης σε επίπεδο 2D και 3D του οικολογικού µοντέλου στο χώρο και στο χρόνο. Οι αλγόριθµοι αυτοί θα µεταβάλλουν τη δοµή τρισδιάστατων επιφανειών µεγάλου εύρους µε βάση τις παραµέτρους των µοντέλων (καιρικά φαινόµενα, διάβρωση, βλάστηση, πανίδα, ανθρώπινες παρεµβάσεις) αλλά και τις υφές και τοποθετήσεις στοιχείων βλάστησης, πολεοδοµίας κ.λ.π. στο χώρο µε βάση τα περιβαλλοντικά µοντέλα αλλά και λαµβάνοντας υπόψη τοπικά στοιχεία πολεοδοµίας και ανθρώπινων παρεµβάσεων.Παραδοτέο 3.2: Λογισµικό οπτικής αναπαράστασης περιβαλλοντικών µοντέλων.

Φορέας: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

3. Ανάπτυξη λογισµικού ελέγχου σεναρίων χωροχρονικής προσοµοίωσης. 

Ανάπτυξη λογισµικού ελέγχου των παραµέτρων του οικολογικού µοντέλου και των παραµέτρων χρονικής προσοµοίωσης δίνοντας τη δυνατότητα χειροκίνητης προσαρµογής µοντέλων τρισδιάστατης αναπαράστασης µεµονωµένων στοιχείων (κτιρίων, δρόµων, γεωµετρικών στοιχείων κλπ). Το λογισµικό θα εξάγει έτοιµα σενάρια προς µεταφόρτωση στο λογισµικό απεικόνισης επαυξηµένης πληροφορίας.Παραδοτέο 3.3: Λογισµικό ελέγχου σεναρίων χρονικής προσοµοίωσης.

Φορέας: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

4. Ανάπτυξη συστήµατος απεικόνισης επαυξηµένης πληροφορίας στον τρισδιάστατο χώρο. 

Έρευνα και καταγραφή τεχνολογιών και αλγορίθµων επαυξηµένης απεικόνισης σε φορητές συσκευές και γυαλιά ΕΠ. Ανάπτυξη συστήµατος 3D απεικόνισης σε συσκευές επαυξηµένης πραγµατικότητας µε δυνατότητα εντοπισµού στο χώρο χρησιµοποιώντας GPS και στοιχεία από τους αισθητήρες κίνησης των φορητών συσκευών καθώς και προσαρµογής στοιχείων φωτισµού των συνθετικών πληροφοριών µε βάση το φυσικό φωτισµό.Παραδοτέο 3.4: Λογισµικό απεικόνισης επαυξηµένης πληροφορίας στον τρισδιάστατο χώρο.

Φορέας: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

5. Ανάπτυξη πλατφόρµας για την ιεραρχική, πολύ-αναλυτική απεικόνιση σε 2D χάρτη.

Αναζήτηση και επιλογή της κατάλληλης πλατφόρµας χωρικών αναλύσεων και λειτουργιών. Δηµιουργία του µοντέλου δεδοµένων και καθορισµός των χωρικών επιπέδων πληροφορίας. Δηµιουργία προτύπων θεµατικής απεικόνισης και ανάπτυξη χωρικών λειτουργιών. Σχεδιασµός και υλοποίηση των διεπαφών µε τους χρήστες µέσα από τεχνολογίες διαδικτύου (web browsers, smart devices)Παραδοτέο 3.5: Λογισµικό πολύ-αναλυτικής απεικόνισης.

Φορείς: Verus, ΣΥΣΤΑΔΑ, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ.

Ενότητα Εργασίας 4: Σχεδίαση & ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογών

H EE4 αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος, πολύ-επίπεδης αρχιτεκτονικής, το οποίο θα διαχειρίζεται το σύνολο των δεδοµένων και λειτουργιών που απαιτούνται από τις διάφορες εφαρµογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου. Επίσης θα περιλαµβάνει υποσυστήµατα διαχείρισης χρηστών και παρακολούθησης ορθής λειτουργίας του συστήµατος. Συντονιστής φορέας, είναι η VERUS.

Ειδικότερα, η ΕΕ4 περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1. Συλλογή χρηστικών και τεχνικών απαιτήσεων.

Καθορισµός των λειτουργικών απαιτήσεων για τις υπηρεσίες που θα παρέχει το σύστηµα και των µη λειτουργικών απαιτήσεων όπως χρονικοί περιορισµοί, περιορισµοί της διαδικασίας ανάπτυξης, πρότυπα, κ.λπ. Εξειδίκευση χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής.Παραδοτέο 4.1: Έκθεση χρηστικών και τεχνικών απαιτήσεων.

Φορείς: Verus, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ.

2. Συλλογή προδιαγραφών & σχεδίαση της αρχιτεκτονικής.

Επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών και των βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη του συστήµατος. Καθορισµός των υποσυστηµάτων της εφαρµογής καθώς και οι σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ τους, τηρώντας παράλληλα τα πρότυπα και τους περιορισµούς που τέθηκαν στα προηγούµενα στάδια ανάλυσης.Παραδοτέο 4.2: Έκθεση αρχιτεκτονικής του συστήµατος.

Φορείς: Verus, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ.

3. Ανάπτυξη της ολοκληρωµένης πλατφόρµας προσοµοίωσης & σχεδίασης.

Η πλατφόρµα θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα υποσυστήµατα για την λειτουργία των εφαρµογών.Παραδοτέο 4.3: Λογισµικό ολοκληρωµένης πλατφόρµας προσοµοίωσης και σχεδίασης.

Φορείς: Verus, ΣΥΣΤΑΔΑ, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ.

4. Ανάπτυξη της εφαρµογής VR. 

Ανάπτυξη εφαρµογής για έξυπνες κινητές συσκευές. Η εφαρµογή θα µπορεί να εκτελεσθεί σε φορητή συσκευή Android και θα παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης και σε στερεοσκοπική απεικόνιση µέσω κατάλληλου προσαρµογέα Google Cardboard.Παραδοτέο 4.4: Λογισµικό εφαρµογής.

Φορέας: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ.

Ενότητα Εργασίας 5: Πιλοτική εφαρμογή

H EE5 αφορά την πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος και των τελικών προϊόντων που θα αναπτυχθούν µέσω του έργου και τη διάχυση των αποτελεσµάτων. Συντονιστής φορέας η Συστάδα.

1. Σχεδίαση & υλοποίηση πιλοτικής εφαρµογής των τελικών προϊόντων.

Τα τελικά προϊόντα – εφαρµογές θα προωθηθούν σε τελικούς χρήστες (φορείς διαχείρισης, επισκέπτες της περιοχής, µαθητές κ.α.). Θα καταγραφούν οι απόψεις τους. Στη συνέχεια, θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση των τελικών προϊόντων και θα διατυπωθούν, όπου είναι αναγκαίο, προτάσεις βελτίωσης.Παραδοτέο 5.1: Έκθεση αξιολόγησης πιλοτικής εφαρµογής.

Φορείς: Συστάδα, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ.

2. Δράσεις διάχυσης & επικοινωνίας.

Θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας του έργου, των τελικών αποτελεσµάτων και προϊόντων. Οι προτεινόµενες δηµοσιεύσεις θα έχουν τη µορφή δηµοσίευσης σε επιστηµονικό περιοδικό ή/και ανακοίνωσης σε διεθνές συνέδριο.Παραδοτέο 5.2: Δηµοσίευση για το οικολογικό µοντέλο.
Παραδοτέο 5.3: Δηµοσίευση για το σύστηµα εφαρµογών.
Παραδοτέο 5.4: Δηµιουργία & λειτουργία ιστότοπου.
Παραδοτέο 5.5: Άλλες δράσεις διάχυσης. Περιλαµβάνει πραγµατοποίηση Συµποσίου για την Περιβαλλοντική Ιστορία, παρουσία στα ΜΜΕ κ.α.

Φορείς: Συστάδα, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, Verus.

Ενότητα Εργασίας 6: Μελέτη σκοπιμότητας

Ανάθεση και σύνταξη µελέτης τεχνικής σκοπιµότητας. 

Μελέτη τεχνικής σκοπιµότητας για τις δυνατότητες, τις αδυναµίες, τα περιθώρια ανάπτυξης και αξιοποίησης των εφαρµογών, προώθησης αντίστοιχων έργων σε άλλες περιοχές κα.

Παραδοτέο 6.1: Μελέτη σκοπιµότητας.

Φορέας Verus.

Ενότητα Εργασίας 7: Συμμετοχή σε εκθέσεις

Επίδειξη των τελικών προϊόντων σε εκθέσεις

Τα τελικά προϊόντα – εφαρµογές θα επιδειχθούν σε 3 τουλάχιστον κατάλληλες εκθέσεις έξυπνων εφαρµογών ή/και οικοτουρισµού, 2 στην Ελλάδα και 1 στο εξωτερικό.

Παραδοτέο 7.1: Συµµετοχή σε εκθέσεις.

Φορέας: Συστάδα.